news image

I W y K @ @ M=: M ¼½ =: 7C;@ 8:9 XM MC;C=: M =: WCDM .

RFG8H ^G B M 6G M_` M @ K- C; =: a 4a_ D 8> 4 b `cNd)fe7g hi$4j:)f54kle7*4gH monp MqBQ rE sMOq"S'O P t sB4 Qu IC =H M9; v7 " J M I - w 9 X ' "Sf=> M9;9 =H `y ~*L& 2 :$ (y, Z$ *'$' BdBkle7,W 4. & * ("d)f5 jHjH | 7m S [email protected] GOB GOPBR QB sE

news image

-q }6j ڨ Ez:N G 0N 3 vؐI ӛ d'O ~ʐ ! f_K ];9 )^ 봎*V 1Z ގ uޭ ) d l % do + o + I t :oC 7 v . =7 |l A r 4 s. ޞ q G)%y; p Z 0 G D` w 5 F-b g I p I J ! ~=ϴ mm TaD u64 YL / N N hYOk ؇ lh4! @ԑa 70 5 M 5 b mo} @ Q{ ްۧm $ A kxy @ r IV[: __ S B w+ 7 . ` $ eU Aڠ | ?tkcƨϒ G, m .

news image

Z[c^[ X g^a[

=dYdb. MV` mhd edX[frh[ bd^b gadXVb: «Aga^ Xq WiZ[h[m^hVhr shi `c^Yi ^ X hdmcdgh^ ef^b[cåhr ^]ad[ccq[ X c[_ ef^cl^eq, hd c[ ]V YdfVb^ hdh Z[cr, `dYZV Xq dYaåc[h[gr cV gXdä ^]cr ^ g`V[h[ X ^]iba[c^^: «U c[hdh m[adX[`, `V`^b Wqa fVcrn[. U cVim^agå kdZ^hr X @ik[, shd edacdghrä ^ cVXg[YZV ^]b[c^ad bdä ^]cr!» $ 9 .E8 GHED 6 7

news image

3210/. -,+/. *)(/. '&%$1# ! ' r ë ² ¯ ¶ ì ¼ û ± å õ ± ² ...

tunnic -nn/v nn!w 3nn, :-nn; x nnn,y z [nn9nne nnz d6z Q ^ X -Z 7 F _K## '0 75-J, " @)?# 5-J%KC _ Z J% # X`H 3, )[email protected] P [email protected] [J9? 4B-a

news image

n(-d ) Pohn-X hpw ktµ-i hpw - Ning

ssiJv Poem- n(-d ): Pohn-X -h pw ktµ-i hpw 3 DÅ-S ¡w 1. XpS¡w 2. ssiJv Poemn(-d ) 3. amXm-] n-Xm-¡Ä 4. hwi-] m-c-¼ cyw 5.]nXr-]-c -¼c 6. amXr]c¼c 7. al-¯ p-¡ -fpsS {]h-N w 8. Ip«n-¡ mew 9. CÂav tXSn-bpÅ bm{X 10. C_m-Z¯v apPm-lZ 11. hnÚm- -¯nsâ iàn 12. `c-W-I À¯m-¡ Äs¡-Xnsc 13. {]h-N - -§Ä 14. hnhmlw 15. dufm ico^v kµÀiw 16.

news image

backend.orbit.dtu.dk

c[d e f g h i fkj l m n o p q r s t l7t [email protected] v vLq lxw yxz w,m {| lxo }xs o o} ~Ll,p}xs p p nCs z yxs vLm y nKt u p} nCn w r n ~Lq o nK{v s n u | y lxz,| q m n p t5p ...

news image

dh. tPm¿Pv F^v. Ip°v I¿Ør-k-∂n-[n-bn¬

2010 sk]v‰w-_¿ 13 Xn¶ƒ t]Pv 12 Vol. XXXIII No.37 RN. 29559/78 Annual Sub. Rs. 150 Estd: 1978 1675 ssZh-Øns‚ i‡n°pw aln-abv°pw AXn-cp-I-fn√: s{]m^. tP°_v Ipcy≥ tIm´bw: ssZh-Øns‚ i‡nbv°pw ssZh-Øns‚ al-Øz-Ønpw Ah-km--an-s√∂pw {]m¿Y-bpw BflnI-Xbpw sNdp-∏-Ønte Bcw-`n-°-W-sa∂pw tIm´bw _tk-en-

news image

Telefónica, S.A. - SEC.gov | HOME

Table of Contents . 01 High diversification, our key strength to face very different realities T. LATAM T. EUROPE 48.5% revenues; 50.2% OIBDA 48.7% revenues; 49.5% OIBDA 2012E GDP growth 3.7% -0.3% Competition Rational Intense Accesses Robust growth (+11%) Stable (-1%) Outgoing mobile voice revenue Double digit growth due to higher accesses and Double digit decline driven by usage usage ...

news image

hn-P bn-¡ p¶ hn`mKw

Ahsâ _p²niànbpw Nn´mtijn-b p-a mWv. Imc-W w iàn-bnepw kuµ-c y-¯ nepw Ahs¡mÄ anIhv n¡p¶ tNX hpw AtN-X - hp-a mb ]e hkvX p-¡ fpw Cu temI-¯ p-­ v. _p²nbpw Nn´bpw DÅXpsIm­vXs¶ Ah³ hnP-b n-¡ p hmpw Hu¶-X y-§ Ä Iog-S -¡ p-h mpw B{K-l n-¡p-¶ p. AXn-p-t h­ X{´-§ Ä sa-b p-¶ p, A²zm- n-¡ p-¶ p. Irjn sNbv

news image

Ñ¥ÄKÚ «é·ï± ¢ a £ EE-SX3081/EE-SX4081 - Omron

[email protected]&& 49 @ @%[email protected][email protected] @ ]ê Ö pþ b 3 hx¦ Üéï µÄ 1 Ñ¥ÄKÚ «é·ï± ¢ a £ EE-SX3081/EE-SX4081 Ô ~ z » Ó ¢Ô ï NN£ wÑ¥Ä*$ Z ¢` «Ì0/ ¢&& 49 £ Ö«Ì0/ ¢&& 49 £

news image

O;B_1Z?G^DB)-^]?SZ6M?G^OU$GY^?R:>7[^U]_1N MP1,=^2>U4]S.

OMBAPPROVAL. UNITEDSTATES . SECURITIESANDEXCHANGECOMMISSION. Washington,D.C.20549. OMB Number:3235-0145. Expires:February28,2009. Estimated average .

news image

Our New Approach to Reporting - SEC.gov | HOME

Indicate by check mark whether the registrant by furnishing the information contained in this Form is also thereby furnishing the information to the Commission pursuant to Rule 12g3-2(b) under the Securities Exchange Act of 1934

news image

NIRA: A New Internet Routing Architecture

MN* B : *&u 3 (S M B & S, ] k l M CN 3 MS T 3( NT HF N M'3 C $!a j $! d E s' 2e/8 M'3 9G c, M9 *=E M P NT :!;N>5%2^¨g 4 MS, & TS, O*: NTNG ' *&^ ' gªU[ = * M'3 2 «g"$ P* M % = [ :9 Q 353 E S,T* * M > M B V M'3 S 5u*& M O m :W%' % N>5%2O¨d K' gª M'3

news image

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z - YouTube

Apr 14, 2007· 0:08 The Ants Go Marching | cartoons for kids |+More nursery rhymes and baby songs 4k - Blue Fish Blue Fish - Baby Songs and Rhymes - 4K Videos 118 watching Live now

news image

Óé Ó½ è Óç Óé ½&è ç

§ ª ¢§ ªÐ¿½x NN ºq`oXi^M£ ¯ 0 ܧ ª ¢§ ªÐ¿½x NN ºq`oXi^M£ 3155-7142 § ª ; ï§ ·¿Ä 3155-7175 § ª ;§Ì § ª ;§Ì ¼ q s b w p z Íq`oXi^M{] « 3155-7175 xy ¢ k HV£ § ª ;§Ì "&¢Ý¯Û§Ì ÔPí µÂïèµÔ í µÂï§å í u + %· 3155-7013 x y ¢ k HV£

news image

Astro-Vision Digitell Numerology KRISHNA KUMAR kwJym .

{]Xo-£n-¡m¯ ]p¯³ Bi-b-§Ä Xm¦-fpsS a-Ên A¦p-cn-¡pI km[m-c-W-bmWv. AXp-sIm−v Xs¶-bmWv {]Xn-Iq-e-amb kml-N-cy-§Ä t]mepw Xm¦Ä AXn-Po-hn-¡p-¶Xpw Pbn¨p Iog-S-¡p-¶Xpw. AYhm Pohn-X-¯n Fs´-¦nepw tXmevhn kw`-hn-¡p¶p F¶p tXm¶n-bm Xtâ-S-t¯msS Xs¶ A`n-ap-Jo-I-cn¡pw. AXp-sIm-−m-bn-cn-¡Ww hn[n-tb-t¸mepw Iog-S-¡m³ ...

news image

THICK FILM PRECISION

Ù Q óy1FSGPSNBODF Ù ¨y3BUJOHT Ù ; Íw « y1SFDBVUJPOTGPS6TF Ô ½¿Ó Å+w,Px çÛÆpb{î ÷b, Xqw ä r Á :w§MT Îz ı «ç sw äµÄèµ &` )Qh Ôùz

news image

Óé Ó½ è Óç Óé ½&è ç

§ ª ¢§ ªÐ¿½x NN ºq`oXi^M£ ¯ 0 ܧ ª ¢§ ªÐ¿½x NN ºq`oXi^M£ 3155-7142 § ª ; ï§ ·¿Ä 3155-7175 § ª ;§Ì § ª ;§Ì ¼ q s b w p z Íq`oXi^M{] « 3155-7175 xy ¢ k HV£ § ª ;§Ì "&¢Ý¯Û§Ì ÔPí µÂïèµÔ í µÂï§å í u + %· 3155-7013 x y ¢ k HV£

news image

NIRA: A New Internet Routing Architecture

MN* B : *&u 3 (S M B & S, ] k l M CN 3 MS T 3( NT HF N M'3 C $!a j $! d E s' 2e/8 M'3 9G c, M9 *=E M P NT :!;N>5%2^¨g 4 MS, & TS, O*: NTNG ' *&^ ' gªU[ = * M'3 2 «g"$ P* M % = [ :9 Q 353 E S,T* * M > M B V M'3 S 5u*& M O m :W%' % N>5%2O¨d K' gª M'3

news image

Ñ¥ÄKÚ «é·ï± ¢ a £ EE-SX384/EE-SX484

g2g gngggvgxg0gyg8g gvgog gegug gagfg[ggg9g g_gyg À 1fû0°3ufþ _ fþ o afÿf¸fÚ v,fÝ _&kfûfÚ efÔ g fëfßfðfåfÔf¹ Àfä @ efþ7 fûfÿ s3Ù g fçfßfÿ w0°h1h.h(fû v3ufþfÂfä 1y ¦8ofÃg" ²fêfÚ1 g fßfðfåfÔf¹ 4: #Ý3õfþ ² óf¸ 0É Æ fúfùfä @ efû7 fçföfþfä 1y ¦8og"fä1 ÂfçföfÚg g féf¹

news image

× çé ¼ - Adobe

o x M o % t 4 * o p b { ¢ y £ º w : x ¯ Ô G ` h w p b {á 8í Ì­¿Ä 0 × ;Y O 7 s R ¢Ì­¿Ä z©ßæ Ù´³ãï£ » à± ¶ ¶ Õ ¶ô¢©ßÒ Í z p£ × çÕ µ Äè¿Å¢ ² q £ 7 ÿ Íô Ê ¶ Ü ³æï¼: º ·æ ïæ 0 u ¨ Z s 8: Ü S 7ô Sy ² )45ÙïÓ Þ » Ü

news image

Select Region|YANMAR

p Ú ~ s Qt oM b{/£ . + M ; ó (Èw V ×t× p + M {ê >p `h Np^À~ øæUpV b{/£ Ë Ú¢ïÄÚÑå ê >p; .U Ü p gz ëå Ç £w ú UK d {/£ ó Û¿³ãï ¦ 7 Í[ NN § ôM Íô ¬ - {HZU X zê > p 0 w t Z b {(È6'0× µ ¿½ 6'0 Ð èÌ 6'0 ¢ñ ¦ ô Ð §µ ¿½ p Vq ôw I Ts Ð D ó

news image

/&8

§M ¿8UC bM ݯpx ªU° U z ¤ U Ù h | ZoP b ª UK bwp] « <^M{ ¶t ¯`XS §Zb » ÉqS&M ¤ | Ù H é Hyµ Ó DD èï´ ¿Ó0,iT ©¿Ä ¼ ¯`X pV 1 ä9 S Æ èï´ ¿Ó0, ¤| . Ù . ¢ô^ NN£ Ù ¤| ¢ô^ NN£ Ù ¢ô^ NN£ ï 0 H ¤| ÇV iT Ù U w|tXM hl Ö G 0 ÅïÒæ » Ó à>@ Ñ» .

news image

n-bmgvN

Ign-bpw. B¥c kØ-bp-sSbpw ]q¿Æ t_m[Xe-Øn-s‚bpw Ayq--amb Hcp Bhn-jvImcw Ihn-X-bn-eq-sSbpw CuW-Øn-eq-sSbpw km[y-am-Ip-∂p. KZym-hn-jvIm-c-Øn¬ AXv A{X-tØmfw e`y-a-√. a pw Bflmhpw ico-c-hp-ambn kwK-an-®p-≠m-Ip∂ DZv{K-Yw kwKo-X-Øn¬ X-Xm-Wv. Aß-s-bmWv kwKo-X-Ønpw Ihn-Xbv°pw Hcp Bflo-I-hiw ssIh-cp-∂-Xv. ico-chpw a pw ...